Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt met de hierna aangegeven betekenis:

Frankly Land: De aanbieder van AI-stemmen en gerelateerde diensten.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Frankly Land.

Diensten: Alle door Frankly Land aangeboden producten en diensten, waaronder het ontwikkelen en leveren van AI-stemmen.

Overeenkomst: Elke afspraak of overeenkomst tussen Frankly Land en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Frankly Land, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Frankly Land schriftelijk heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Frankly Land het mondelinge akkoord van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien een akkoord als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Frankly Land met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens de Opdrachtgever waaruit Frankly Land redelijkerwijs mocht afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

3.3 Indien een offerte bestaat uit meerdere onderdelen, is Frankly Land niet gehouden tot uitvoering van één of slechts enkele onderdelen daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.


4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle bedragen zijn exclusief btw en andere heffingen en eventuele kosten derden.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Bij een eerste opdracht is een aanbetaling van 50% vereist bij het plaatsen van de bestelling. Het resterende bedrag dient te worden betaald bij levering van het eindproduct.

4.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Frankly Land op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog uitstaande bedrag.

4.5 Indien de Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Frankly Land gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op de Opdrachtgever met een minimum van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Frankly Land is eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat Frankly Land de Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.


5. Levering en uitvoering

5.1 Frankly Land zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal. Indien Frankly Land haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.3 Spoedopdrachten waarvoor een levering binnen 48 uur is vereist, zijn onderhevig aan een spoedtoeslag van 25% op het totale bedrag.

5.4 Inbegrepen in de prijs zijn twee rondes van correcties en optimalisaties. Extra revisies worden in rekening gebracht tegen een tarief van €50 per revisie. Revisies moeten binnen 14 dagen na levering worden aangevraagd.


6. Herhalingskosten en licenties

6.1 Na voltooiing van een project worden de ontwikkelde gekloonde AI-stemmen standaard verwijderd, tenzij de Opdrachtgever anders aangeeft.

6.2 Indien de Opdrachtgever wenst dat de AI-stem behouden blijft voor toekomstige projecten, geldt een herhalingskorting van 50% op de oorspronkelijke ontwikkelingskosten voor zowel gekloonde als synthetische stemmen.

6.3 Voor het bewaren van AI-stemmen (zowel gekloond als synthetisch) wordt een maandelijkse opslagvergoeding van €50 in rekening gebracht.

6.4 De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de gegenereerde audio te gebruiken voor het specifieke project dat in de offerte wordt beschreven. Voor gebruik in andere projecten is een aanvullende licentievergoeding vereist.

6.5 Voor herhaald gebruik van de audio in meerdere projecten kan een herbruikbare licentie worden verkregen tegen een aanvullende vergoeding van €500 per jaar.


7. Toestemming voor stemklonen

7.1 De persoon waarvan de stem wordt gekloond dient een formulier te ondertekenen waarbij toestemming wordt gegeven voor het klonen van de stem voor alleen het project waarvoor de Opdrachtgever de aanvraag doet.

7.2 In het formulier staat ook wanneer de bestanden worden verwijderd. De datum kan zijn na het afleveren van het eindproduct of een andere datum die is overeengekomen met de Opdrachtgever.

7.3 De Opdrachtgever dient deze handtekening zelf te regelen en overeen te komen met de persoon waarvan de stem wordt gekloond.

7.4 Naast dit formulier moet een video worden meegestuurd van de persoon in kwestie waarin ook toestemming wordt gegeven, met naamsvermelding en de naam van het project. Deze dubbele bevestiging is nodig om misbruik te voorkomen en de integriteit van de toestemming te waarborgen.


8. Privacy en gegevensbescherming

8.1 Frankly Land verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

8.2 Alle gegevens worden lokaal verwerkt en na levering verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever.


9. Gebruik van Wormhole

9.1 Voor het verzenden van bestanden gebruikt Frankly Land de dienst Wormhole (https://wormhole.app).

9.2 Wormhole is ontworpen om geen gevoelige informatie te verzamelen of op te slaan. Bestanden kunnen niet door Wormhole of derden worden geopend omdat ze altijd end-to-end versleuteld, privé en veilig zijn.

9.3 Frankly Land is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de bestanden tijdens het verzendproces via Wormhole, maar zal naar beste vermogen streven naar een veilige verzending.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Frankly Land is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Frankly Land is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.2 Frankly Land is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 De aansprakelijkheid van Frankly Land is in alle gevallen beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


11. Overmacht

11.1 Frankly Land is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Frankly Land, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen en technische storingen.


12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Frankly Land ontwikkelde AI-stemmen en andere producten blijven eigendom van Frankly Land, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


13. Vertrouwelijkheid

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


14. Gebruik van het eindproduct

14.1 De Opdrachtgever mag de gegenereerde audio uitsluitend gebruiken voor het project waarvoor het is besteld, tenzij anders overeengekomen.

14.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de gegenereerde audio door te verkopen of over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frankly Land.


15. Annuleringsbeleid

15.1 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert voordat de diensten zijn geleverd, heeft Frankly Land recht op vergoeding van alle gemaakte kosten tot het moment van annulering.

15.2 Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend en bevestigd door Frankly Land.


16. Klachten en geschillen

16.1 Klachten over de geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

16.2 Frankly Land zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst onderzoeken en de Opdrachtgever hierover informeren.


17. Duur en beëindiging

17.1 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht zolang de Opdrachtgever gebruikmaakt van de diensten van Frankly Land.

17.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.


18. Verantwoordelijkheid voor AI-regelgeving

18.1 Na levering is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving rondom AI en het gebruik van de gegenereerde audio.


19. Ontwikkeling en beperkingen van AI

19.1 AI (kunstmatige intelligentie) is een technologie die zich voortdurend ontwikkelt en Frankly Land past zich constant aan aan deze ontwikkelingen.

19.2 De door AI gegenereerde stemmen zijn afhankelijk van de getrainde AI en kunnen in sommige gevallen moeilijk te sturen zijn. Frankly Land zal naar beste vermogen streven naar het gewenste resultaat, maar kan geen absolute garanties bieden over de uitkomst.


20. Beperkingen van projecten

20.1 Frankly Land neemt geen projecten aan met een politieke lading of illegale content. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, projecten die haatzaaiende uitlatingen, discriminatie, of illegale activiteiten bevorderen.

20.2 Er worden geen stemmen gemaakt die moeten lijken op een bestaande (echte) stem zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. Dit is om juridische en ethische redenen en om de privacy en rechten van individuen te beschermen.


21. Diversen

21.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

21.2 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.3 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Frankly Land is gevestigd.

© Frankly Land - 2024

© Frankly Land - 2024